Zending inboeken? Bel 0523 744 050 of gebruik ons Order Entry Systeem

Partners in Logistics

Algemene Voorwaarden

Waarom Compass Transport?

  • Levering in Benelux binnen 24 uur
  • ADR Gecertificeerde chauffeurs
  • 99,4% op tijd en schadevrij
  • Gemiddeld 15% goedkoper dan uw huidige transportbedrijf!
Niet wachten? Bel direct:0523 744 050

Algemene Voorwaarden

Transportgroep Oost Nederland B.V., gevestigd te Hardenberg versie januari 2013
 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte danwel overeenkomst tussen Transportgroep Oost Nederland B.V., Transportgroep Oost Nederland B.V. opereert onder de handelsnaam Compass Transport hierna te noemen: Compass en Opdrachtgever waarop Compass deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard middels een tariefsovereenkomst, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk op deze algemene voorwaarden word afgeweken.


Definities:

1. Compass: Compass Transport, de handelsnaam van de besloten vennootschap Transportgroep Oost Nederland B.V. met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Denemarkenweg 5, 7772 TD Hardenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 56715145.
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Compass Transport ofwel Transportgroep Oost Nederland B.V. een opdracht verleent betreft transport over de weg danwel iedere andere modaliteit.
3. Zending: De te vervoeren goederen incl. het verpakkingsmateriaal
4. Betaalbaar gewicht: Het gewicht dat Compass hanteert voor de berekening van haar tarieven


Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Compass zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten, tenzij schriftelijk anders wordt aangeven.
2. Alle prijzen of tarieven in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en exclusief heffingen welke voortkomen uit overheidswege..


Artikel 3. Tarieven, facturatie en betaling

1. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke afgegeven zijn door Compass zijn geldig t/m 31 december van het jaar waarin deze is afgeven.
2. Compass is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen, indien niet langer van Compass kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de eerder overeengekomen tarieven uitvoert. Van een dergelijke situatie kan sprake zijn wanneer nieuwe heffingen van overheidswege worden ingesteld, de hoogte van een bestaande heffing van overheidswege wordt aangepast of wanneer zich fluctuaties in de marktsituatie voordoen welke, naar het oordeel van Compass, daartoe nopen.
3. Compass is gerechtigd eventuele wijzigingen in heffingen van overheidswege aan de Opdrachtgever door te belasten.
4. Wanneer Compass in haar aanbiedingen, offerte of overeenkomst gebruik maakt van staffels om haar tarieven weer te geven geld het maximum van de voorgaande staffel als minimum van de daaropvolgende staffel.
5. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
6. Invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidswege dienen voorafgaan aan het transport aan Compass te worden voldaan.
7. Indien er sprake is van financiële voorschotten omwille van bijv. invoerrechten, belastingen of andere heffingen van overheidswege, worden achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht inclusief een toeslag van 5% over het voorgeschoten bedrag.


Artikel 4. Afmetingen en volumes

1. Het betaalbaar gewicht wordt door Compass berekend op basis van de volgende kerngegevens.
a: 1 kubieke meter (m3) heeft een gewicht van 330 kilogram (kg.).
b: 1 laadmeter (ldm) heeft een gewicht van 1750 kilogram (kg.).
c : 1 laadmeter (ldm) heeft een volume van 5.3 kubieke meter (m3).
2. Door Compass wordt bij de berekening van haar tarieven telkens uitgegaan van het daadwerkelijke gewicht van de zending, tenzij het volume van de zending in kubieke meters x 330 (kg.) of in laadmeters x 1750 (kg.) een hogere uitkomst oplevert. in welk geval bij de berekening van haar tarieven door Compass van deze hogere uitkomst zal worden uitgegaan.
3. Onder ´lengtegoed´ wordt verstaan iedere zending, ongeacht het aantal colli waaruit de zending bestaat, waarvan ten minste 1 collo een lengte van meer dan 3 meter meet. In dergelijke situatie hanteert Compass haar berekeningsmethode zoals in punt 2. vernoemd.


Artikel 5. Toeslagen en overige kosten

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is niet in de offerte inbegrepen
a: Brandstoftoeslagen
b: Een toeslag geheven op het transport over water. (BAF : Bunker Adjustment Factor)
c: Kosten voor douanedocumenten, het verrichten van douanehandelingen en/ of inklaringskosten
d: Toeslag voor wachturen. Indien er tijdens het laden of lossen in geval van een FTL sprake is van meer dan 2 wachturen, of in geval van een LTL bij meer dan 1 uur laden of lossen brengt Compass hiervoor per uur €52.50 aan de Opdrachtgever in rekening.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is wel in de offerte inbegrepen
a. Maut en tol


Artikel 6. Looptijden en vertrekdagen

Wanneer de Opdrachtgever opdracht geeft tot het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen daardoor de reguliere looptijden en vertrekdagen worden beïnvloed. Daarnaast kunnen looptijden en vertrekdagen afwijken in geval van (inter)nationale feestdagen of wanneer Compass douanehandelingen dient te verrichten of wanneer zij rekening dient te houden met bepaalde tijdsvensters. De opdrachtgever dient tijdig naar de specifieke looptijden en vertrekdagen te informeren teneinde vertraging of te late levering te voorkomen. Compass is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt.


Artikel 7*. Goederentransportverzekering

Compass is in overeenstemming met de AVC / CMR- Limiet beperkt aansprakelijk voor schade. De te vervoeren goederen worden niet door Compass verzekerd. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief de kosten van verzekering. Compass draagt slechts na schriftelijk verzoek hiertoe van de Opdrachtgever voor aanvang van het transport zorg voor het afsluiten van een goederentransportverzekering. De kosten die hieruit voortvloeien zullen worden door gefactureerd aan de Opdrachtgever.


Artikel 8. Schade

1. In geval van schade is het mogelijk deze bij Compass te claimen (eis tot schadevergoeding). Compass zal te allen tijde conform de AVC / CMR condities de schade behandelen indien de schade binnen 30 dagen schriftelijk aan Compass is vermeld.


Artikel 9. Europallets

1. Tenzij de Opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst met Compass heeft gesloten ten aanzien van de ruil van Europallets, ruilt Compass slechts Europallets indien de Opdrachtgever telkens per boeking aangeeft dat de goederen worden vervoerd door middel van Europallets en dat deze Europallets door Compass moeten worden geruild. In alle andere gevallen heeft de Opdrachtgever geen recht op teruggave, ruil, verrekening of vergoeding van aangeleverde Europallets op welke wijze dan ook. Europallets worden bovendien slechts geruild wanneer het een zending binnen Nederland, België of Luxemburg betreft.
2. Door Compass wordt standaard een percentage van 15% voor (stuw) verlies en uitval van Europallets aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Dit betekent dat Compass slechts 85% van de pallets aan de Opdrachtgever zal retourneren c.q. vergoeden.
3. Reclamaties met betrekking tot Europallets worden slechts door Compass in behandeling genomen voor zover deze binnen 3 maanden na transportdatum door de Opdrachtgever bij Compass zijn ingediend.


Artikel 10. Annulering

In het geval van annulering of anderszins vervallen van een afhaalopdracht worden de volgende bedragen aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
- In geval van annulering of vervallen op de dag voor lading na 17.00 uur 75% van de overeengekomen vrachtprijs;
- In geval van annulering of vervallen op de dag van laden 90% van de overeengekomen vrachtprijs.


Artikel 11. Geheimhouding

Beide partijen, zowel Compass als Opdrachtgever zijn verplicht alle informatie die in het kader van de overeenkomst zijn ontstaan geheim te houden.Artikel 12. Verrekening

In afwijking van artikel 6:127 Burgerlijk Wetboek is de Opdrachtgever niet bevoegd tot het verrekenen van een (claim) vordering met openstaande facturen van Compass.


Artikel 13. Toepasselijke voorwaarden

1. Onderhavige transportcondities zijn, in aanvulling op overige van toepassing zijnde voorwaarden en regelingen, van toepassing op alle door Compass gesloten overeenkomsten. In geval van strijd tussen onderhavige transportcondities en de overige van toepassing zijnde voorwaarden of regelingen, prevaleren laatstgenoemde voorwaarden en regelingen boven onderhavige transportcondities.
2. Op alle overeenkomsten met betrekking tot het internationale vervoer van goederen over de weg, zijn behalve de bepalingen van de CMR, eveneens de bepalingen van de laatste versie van de Algemene Vervoerscondities (AVC 2002) aanvullend van toepassing.
3. Op alle overeenkomsten met betrekking tot het nationale vervoer van goederen over de weg zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC 2002) van toepassing.
4. De Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX condities) zijn van toepassing op alle expeditie werkzaamheden, daarbij inbegrepen douanehandelingen.
5. Alle overige logistieke werkzaamheden worden uitsluitend beheerst door de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten (FENEX).
6. Voor de hierboven genoemde voorwaarden en condities geldt dat telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing is op de met Compass gesloten overeenkomt. Voormelde voorwaarden en condities worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt en kunnen worden opgevraagd bij de informatiebalie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Tevens kunnen deze voorwaarden en condities worden gedownload, uitgeprint en opgeslagen via de website van Compass.

 

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden
Klik hier voor de AVC Condities
Klik hier voor de CMR Condities
Klik hier voor de Fenex voorwaarden

Ontdek net als 250 andere bedrijven onze superlage tarieven

Ontdek net als 250 andere bedrijven onze superlage tarieven.

Naam:
E-mail:
Telefoon:
Niet wachten? Bel direct:0523 744 050

Over ons

Bent u op zoek naar een betrouwbare transport- en distributiepartner voor uw zendingen in Nederland, België en Luxemburg of overige Europese landen? Hecht u waarde aan continuïteit? Dan kunt u kiezen uit een groot aantal transportbedrijven. Maar kiest u voor kwaliteit, flexibiliteit en korte communicatielijnen, dan bent u voor uw transport en distributie zendingen bij Compass Transport aan het juiste adres!